agugu

245 tekstów – auto­rem jest agu­gu.

Cza­sami człowiek płonie, jak is­kra jak za­pałka, jak ogień. Nasze oczy nasze ciało do­magają się na­miętności, chwi­li upo­jenia, roz­koszy przyjemności... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 czerwca 2015, 02:32

Cały czas wra­cając do przeszłości, nig­dy nie pójdziesz na przód.
Pa­miętaj zaw­sze mu­simy iść w przód nig­dy w tył.
W tył tyl­ko po to, aby się rozpędzić. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 listopada 2014, 20:44

Miłość każdy po­wie, że zna to uczu­cie, że wie jak ono wygląda jak sma­kuje.
Dla mnie każde­go dnia, wygląda inaczej.
Sma­kuje inaczej dzięki niej. I nie znam jej mi­mo iż, od 2 lat codzien­nie jej doświad­czam.
Miłość ni­by łat­wa de­finic­ja, która możemy ok­reślić w dwóch słowach.
Jed­nak dla mnie, codzien­na za­gad­ka i tajemnica. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2014, 21:45

Wiel­cy pat­rioci, którzy tęcze to­leran­cji spa­lili. Wiel­ce od­da­ni oj­czyźnie, a tak nap­rawdę zwykłe świ­nie. ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2013, 13:23

Zdarzają się w naszym życiu chwi­le, w których bez­radnie rozkłada­my ręce. Pat­rzy­my stojąc nierucho­mo jak nasze życie, zaczy­na upa­dać ka­wałek po ka­wałku, a my nie jes­teśmy w sta­nie złapać na­wet jed­ne­go z tych frag­mentów, by po­tem móc na no­wo skleić pew­ne frag­menty siebie.
* Bez­radność i strach, za­bija w nas siłę na no­we życie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 listopada 2013, 19:34

Chce­my wie­rzyć, że nasze marze­nia się spełnią. Lecz jeżeli nic nie zro­bimy, one sa­me nie przyjdą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 września 2013, 14:02

To nie tak, ze nie kocham swo­jego kra­ju. To wca­le nie jest tak, zr z niego uciekam. Po pros­tu odeszlam do miej­sca, kto­re poz­wa­la mi na lep­sza przyszlosc. Odeszlam od rodzi­ny wspomnien [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 sierpnia 2013, 22:58

Na ob­cej ziemi zaczy­nam życie. Z da­la od kra­ju ziemi oj­czys­tej, w której młode­mu człowieko­wi za­biera­na jest szan­sa na lep­sze życie.

*żeg­nam się drodzy na czas nieok­reślo­ny.. Wy­jeżdzam do Ho­lan­dii.
Życze wszys­tkim po­wodze­nia 3maj­cie się. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2013, 17:35

Upa­dam, wstaję ot­rze­puję z siebie ok­ruchy smut­ku.
Próbu­je zbierać wciaż na no­wo, ja­kieś ok­ruchy nadzieji i szczęścia.
Tyl­ko ciągle zas­ta­nawiam się jak, po­konać tą na­ras­tającą tęsknotę i ciszę, która roz­poławia ser­ce na pół. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2013, 21:24

I nie zaw­sze, święta musza ko­jarzyć się z rodzin­na at­mosferą.
Cza­sem ko­jarzą się z niez­nośną ciszą, która roz­ry­wa ser­ce.

[*] Dziadku. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 marca 2013, 21:34
agugu

" Tak ironicznie podchodzę do życia, że kiedyś je stracę. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agugu

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 czerwca 2015, 11:51agugu sko­men­to­wał tek­st Czasami człowiek płonie, jak [...]

26 czerwca 2015, 08:15krysta sko­men­to­wał tek­st Czasami człowiek płonie, jak [...]

26 czerwca 2015, 02:37agugu sko­men­to­wał tek­st Miłość - by­wa ta­kim [...]

26 czerwca 2015, 02:35agugu sko­men­to­wał tek­st gdziekolwiek

26 czerwca 2015, 02:32agugu do­dał no­wy tek­st Czasami człowiek płonie, jak [...]

9 listopada 2014, 21:25pauleen sko­men­to­wał tek­st Cały czas wra­cając do [...]

9 listopada 2014, 20:44agugu do­dał no­wy tek­st Cały czas wra­cając do [...]